Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

luvsick
23:50
23:39
3843 6225 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianattsu nattsu

September 16 2017

luvsick
22:07
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaslowianecznik slowianecznik
luvsick
22:04
3324 1cda 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamrymrumru mrymrumru
22:03
1612 f521
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viafreska freska
luvsick
22:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viainerte inerte
luvsick
22:02
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainerte inerte
22:02
Enjoy the simple things.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainerte inerte
luvsick
22:02
0543 032f 500
Reposted fromkaiee kaiee viakanusia kanusia
luvsick
22:00
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viamrymrumru mrymrumru
luvsick
22:00
1967 4745
Reposted fromkarahippie karahippie viamardyboom mardyboom
luvsick
22:00
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
luvsick
21:55
0661 11a1 500
Źródło: Żartowniś Ponury na facebooku 
Reposted fromniskowo niskowo viaoutofmyhead outofmyhead
luvsick
21:52
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viapleassure pleassure
luvsick
21:50
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viaGunToRun GunToRun
luvsick
21:49
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaGunToRun GunToRun
21:49
6427 a82a 500
luvsick
21:49
9509 e9a2 500
Reposted fromdusix dusix viafreska freska
luvsick
21:47
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viapikkumyy pikkumyy
21:47
5754 3e7f
Reposted fromochgod ochgod viarainonthebrain rainonthebrain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl