Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

09:24
09:24
luvsick
09:23
1009 890d
Reposted fromipo ipo viamyfuckingreality myfuckingreality
09:20
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaawaken awaken

October 16 2017

luvsick
21:57
0712 526c
Reposted frommeem meem viaover-land over-land
luvsick
21:56
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
luvsick
21:52
luvsick
21:49
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viazmora zmora
luvsick
21:47
5283 3f24 500
Reposted fromministerium ministerium viaschaaf schaaf
luvsick
21:44
luvsick
21:43
Reposted fromtwice twice viancmsp ncmsp
luvsick
21:43
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viancmsp ncmsp
luvsick
21:42
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viablacktoblack blacktoblack
21:30
luvsick
21:21
9813 f5cc 500
New York, 1931.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viathebizon thebizon
21:17
2051 67b4
Reposted frompheebs pheebs viamy-little-world my-little-world
luvsick
21:11
8203 551f
Reposted fromtojika4 tojika4 viagitarowaaaA gitarowaaaA
luvsick
21:11

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viaever ever
luvsick
21:10
luvsick
21:08
4236 c33c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viazurawianiaczka zurawianiaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl